Podpis smlouvy přes DigiSign přináší vyšší míru právní jistoty

12. prosince 2020

Reference

Je bezpečnější uzavřít smlouvu přes e-mail nebo přes kontraktační platformu? A jakými zákony se to řídí?

Aplikace DigiSign je navržena tak, aby došlo k platnému uzavření smlouvy mezi soukromoprávními subjekty, tedy mezi fyzickými či právnickými osobami. Poskytuje jednoduché a bezpečné elektronické prostředí, které umožňuje uživatelům pohodlné uzavření smluvního vztahu prakticky odkudkoli.

Kromě uzavření smlouvy lze DigiSign použít také pro fázi před-kontraktační (podpisy protokolů o jednání, zápisů z porad apod.) a post-kontraktační (uzavírání dodatků ke smluvním dokumentům, potvrzením o výstupech plnění apod.).

Občanský zákoník, písemná forma

Ačkoliv mnoho lidí stále žije v domnění, že platně lze smlouvu uzavřít pouze na papíře, není tomu již několik let pravdou. v souladu s právním řádem České republiky, přesněji občanským zákoníkem, při uzavírání smluvního vztahu postačí, aby jedna smluvní strana učinila ofertu (nabídku k uzavření smluvního závazku), a následně tuto nabídku druhá smluvní strana akceptovala, tedy jednoduše přijala. Vznik smluvního vztahu je totiž podmíněn především projevem vůle všech smluvních stran. Vzhledem k zásadě tzv. autonomie vůle, na níž je občanský zákoník postaven, je dále smluvním stranám ponechána volná ruka v tom, aby si určili, v jaké formě budou smlouvu uzavírat. Docházíme tedy k tomu, že smlouva může být dnes uzavřena nejen v písemné formě, ale zároveň i dokonce ústně nebo konkludentně (mlčky). Nicméně je zřejmé, že ústně či konkludentně uzavřené smlouvy vykazují často handicap v podobě případné nejasnosti rozsahu smluvních ujednání, což může být úskalím při jejich vymahatelnosti.

v tomto směru poskytuje elektronické uzavírání smluv formou vzdálené komunikace, na které je právě postaven princip aplikace DigiSign, přiměřený kompromis mezi pohodlím smlouvy uzavřené bez nutnosti osobního kontaktu, ale zároveň smluvního ujednání vyjádřeného v dostatečně určité formě a rozsahu.

Je nicméně nutné upozornit na výjimky, kdy občanský zákoník stanoví pro uzavření určitého typu smluvního vztahu výhradně písemnou formu. Jedná se například o smluvní vztahy, ve kterých hrají roli nemovitosti, nebo se smlouvy pohybují v oblasti rodinného práva. (Více v článku Jaké smlouvy lze uzavřít přes DigiSign?)

eIDAS, nejčastější varianta podpisu

V každém případě při uzavření písemného smluvního vztahu v podobě vzdálené elektronické komunikace může vyvstávat otázka, jaká je míra bezpečnosti a případná vymahatelnost u těchto forem smluv. Odpověď se naskytla s příchodem nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu, zkráceně eIDAS, které bylo do českého právního řádu adaptováno ve formě zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. V souladu s tímto nařízením eIDAS byl zaveden systém různé úrovně podepisování, a sice:

  • prostý elektronický podpis
  • zaručený elektronický podpis
  • uznávaný elektronický podpis (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy)
  • kvalifikovaný elektronický podpis (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů, např. token)).

Pro smluvní vztahy uzavírané mezi soukromoprávními subjekty bude zřejmě nejběžnější variantou podepisování první způsob, a sice prostý elektronický podpis. Jedná se o nejjednodušší variantu podpisu, díky které lze obecně v dnešní době smluvní vztah mezi soukromoprávními subjekty i například prostým napsáním vlastního jména a příjmení na konci e-mailové komunikace či doplnění prostého scanu podpisu podepisující osoby. I takto je teoreticky možné s druhou smluvní stranou uzavřít smluvní závazkový vztah. Ovšem vymahatelnost takto uzavřených smluv v případě soudního sporu je velmi nízká. Vycházejme především z toho, že v dnešní době je velice jednoduché založit si e-mailovou adresu buď s falešnými údaji nebo za cizí osobu, a proto potřebná míra identifikace osoby z pohledu nařízení eIDAS, při elektronickém podepisování smlouvy v prostředí e-mailu, naprosto chybí.

Platforma DigiSign nabízí prostý a zaručený el. podpis, v závislosti na zvoleném způsobu identifikace.

Identifikace

Aplikace DigiSign funguje na bázi registrace svých uživatelů a identifikace jednotlivých smluvních stran. Uživatelé aplikace DigiSign mají, po vytvoření registrovaného účtu, možnost zasílat smluvní dokumenty všem smluvním stranám za pomoci e-mailové komunikace. Každé smluvní straně bude tak od registrovaného uživatele doručen e-mail s odkazem, pomocí něhož bude možné zobrazit a následně i případně podepsat předmětný smluvní dokument. Pro vyšší míru bezpečnosti je pro zobrazení smluvního dokumentu nutné ověřit totožnost dané smluvní strany za pomoci SMS kódu, jenž bude doručen na její telefonní číslo. Před samostatný elektronický podpisem se musí sama smluvní strana následně identifikovat uživatelem zvoleným způsobem, a sice například vypsáním vlastních identifikačních údajů či vyplnění nově zaslaného SMS kódu. Po elektronickém podepsání je dokument následně uzamčen a odeslán zpět registrovanému uživateli, který ho sejným způsobem také elektronicky podepíše. Tím je proces dokončen a mezi stranami vzniká smluvní vztah.

Vedle tohoto primárního způsobu kontraktace, za použití registrovaného účtu uživatele a ověřování identity smluvních stran prostřednictvím e-mailu, SMS kódu a případného identifikačního formuláře, však dále aplikace DigiSign bude do budoucna operovat i s dalšími způsoby identifikace. Jedná se zejména o platformu tzv. bankovní identity, s jejíž integrací aplikace DigiSign též počítá, kdy ověřování skrze tzv. bankovní identitu umožní uživatelům aplikace ještě vyšší míru identifikace smluvních stran a bezpečnosti celého kontraktačního procesu.

E-mail vs. kontraktační platforma

Pokud tedy srovnáme uzavření smlouvy za pomoci zcela prosté e-mailové komunikace oproti sofistikovanému prostředí inovativní aplikace DigiSign, docházíme k závěru, že aplikace zajišťuje daleko vyšší a rozsáhlejší míru identifikace smluvních stran, nesrovnatelně vyšší míru právní jistoty s ohledem na konečný obsah podepisovaných smluvních dokumentů a v neposlední řadě též možnost archivace příslušných dokumentů i dokladů o celé kontraktaci. To vše eliminuje možnosti zneužití cizích údajů či falšování údajů o smluvních stranách a naopak maximalizuje jistotu smluvních stan ohledně rozsahu a obsahu uzavřeného smluvního závazku.

Takto uzavřené smlouvy mají ve výsledku daleko vyšší důkazní váhu v případných soudních sporech.

Autor článku
Mgr. Zdeněk Tomáš · Advokátní kancelář VIA Legal

Zdeněk je spoluautorem metodiky digitálního podepisování v rámci platformy DigiSign. Zaměřuje se na obchodní a pracovní právo.

Sdílení

Vyzkoušejte DigiSign

Budoucnost je digitální. Podepisujte Digisignem

Dnešní doba je na digitalizaci firmy nejlepší. Všechno už řešíme na dálku a elektronicky – online nákupy, práci z domu, dovážku jídla. Začněte i (ve firmě) podepisovat digitálně.

Rychlé pro vás, jednoduché pro klienty. Zvládne to každý s mobilem.

Do 5 podpisů měsíčně zdarma.

Uplatníte ve všech oborech na 99 % dokumentů.

Vyzkoušet DigiSign