Průvodce: Jaké smlouvy lze podepsat přes DigiSign?

28. října 2020

Právo a compliance

Příklady, kdy ANO

Níže je uveden demonstrativní pozitivní výčet určitých typů smluv, pro jejichž uzavření (podepsání) aplikaci DigiSign lze použít:

 • Kupní smlouvy, jejichž předmětem jsou věci movité – například automobil, elektronika, textilní oblečení, služby, a další;
 • Kupní smlouvy na věci nemovité, které se nezapisují do veřejného seznamu (tj. nemovitosti, jež nejsou zapsané např. v katastru nemovitostí) – například se bude jednat o drobné stavby, podzemní stavby (garáže, štoly, podchody, vinné sklípky, atd.), vodovody, kanalizace, stavby nevyžadující stavební povolení, a další;
 • Smlouvy o dílo – například pro realizaci stavebních, truhlářských, klempířských a jiných prací
 • Smlouvy o zápůjčce movitých věcí – včetně případné zápůjčky finančního plnění (peněz)
 • Smlouvy o výpůjčce movitých věcí
 • Nájemní smlouvy – a veškeré další dokumenty související s nájmem (například dodatky k nájemním smlouvám, jejich změny, a další)
 • Smlouvy o ubytování
 • Licenční smlouvy, které upravují práva duševního vlastnictví – například upravují autorská práva
 • Úvěrové smlouvy
 • Smlouvy o úschově
 • Smlouvy o uskladnění
 • Příkazní smlouvy
 • Zprostředkovatelské smlouvy
 • Smlouvy o obchodním zastoupení
 • Smlouvy, jimiž bude zajištěn cestovní zájezd
 • Přepravní smlouvy
 • Smlouvy, jimiž se zřizují účty nebo akreditivy
 • Pojistné smlouvy
 • Personální dokumenty - smlouvy, jejichž předmětem je vznik, změna nebo zánik pracovněprávního vztahu, musí být podepsány osobně na tabletu, ostatní lze na dálku

Je nutné upozornit, že shora uvedený výčet není úplný. Jedná se pouze o nejběžnější používané smluvní dokumenty. Lze tedy nalézt i nespočet dalších typů dokumentů, u nichž lze aplikaci DigiSign použít.

Příklady, kdy NE

Dále je nezbytné upozornit, že právní předpisy stanoví u určitých typů smluvních dokumentů přísnější pravidla pro jejich uzavření (podepisování). U těchto typů smluv není možné aplikaci DigiSign použít, jelikož je pro jejich uzavření potřeba úředně ověřený podpis, vlastnoruční podpis, podpis ve formě notářského zápisu, nebo vyšší forma uznávaného elektronického podpisu.

Níže je uveden demonstrativní pozitivní výčet určitých typů smluv, pro jejichž uzavření (podepsání) aplikaci DigiSign nelze použít:

 • Dokumenty, kdy na jedné straně bude fyzická / právnická osoba a na straně druhé bude veřejnoprávní subjekt – tj. například dokumenty určené pro úřady, soudy, policejní orgány a další veřejnoprávní orgány
 • Smlouvy upravující společné jmění manželů – tj. vznik, změnu nebo zánik společného jmění manželů
 • Smlouvy, které upravují vztahy mezi manželi během rozvodu
 • Smlouvy, které zakládají obchodní společnosti a družstva;
 • Smlouvy a dokumenty, které by upravovali otázky dědictví
 • Kupní smlouvy na věci nemovité, které se zapisují do veřejných seznamů (tj. zejména katastr nemovitostí), a to zejména:
  • kupní smlouvy na rodinný dům, byt, pozemek aj.
  • smlouvy upravující věcná práva k nemovitým věcem (tj. domům, bytům, pozemkům aj.) zahrnující především zástavní smlouvy, zadržovací smlouvy, smlouvy zřizující věcná břemena a služebnosti aj.
 • Podpisy cenných papírů a směnek

I zde je nutné upozornit, že shora uvedený výčet není úplný. Jedná se pouze o nejběžnější používané smluvní dokumenty, u kterých je zcela výslovně právními předpisy vyžadován určitý kvalifikovaný způsob uzavření (podepsání). Lze nicméně nalézt i nespočet dalších typů dokumentů, u nichž nebude možné aplikaci DigiSign použít.

Autor článku
Mgr. Zdeněk Tomáš · Advokátní kancelář VIA Legal

Zdeněk je spoluautorem metodiky digitálního podepisování v rámci platformy DigiSign. Zaměřuje se na obchodní a pracovní právo.

Sdílení

Vyzkoušejte DigiSign

Budoucnost je digitální. Podepisujte Digisignem

Dnešní doba je na digitalizaci firmy nejlepší. Všechno už řešíme na dálku a elektronicky – online nákupy, práci z domu, dovážku jídla. Začněte i (ve firmě) podepisovat digitálně.

Rychlé pro vás, jednoduché pro klienty. Zvládne to každý s mobilem.

Do 5 podpisů měsíčně zdarma.

Uplatníte ve všech oborech na 99 % dokumentů.

Vyzkoušet DigiSign